NOFC I Carta de Compromís Educatiu

En aquesta pàgina podeu trobar les NOFC de l’escola i la Carta de Compromís Educatiu.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (actualment en revisió),  formen part del Projecte Educatiu i és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura, defineix vincles, recull funcions, fixa procediments, adapta la normativa general a la realitat del nostre projecte educatiu.

NOFC ESCOLA

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

La carta de Compromís Educatiu de la nostra escola recull els compromissos:

Per part del centre

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 4. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions
 5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 6. Mantenir comunicació regular amb la família, amb un mínim d’una vegada al llarg del curs, per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna.
 7. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne o alumna.
 8. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 9.  Dins el marc del Pla de Barris de la Marina, facilitar els recursos que afavoreixen un millor  desenvolupament acadèmic, afectiu, i de cohesió social a l’alumnat i a les famílies.
 10. Revisar amb la família  al final de cada cicle i sempre que sigui necessari el compliment   d’aquests compromisos, i si escau, el seu contingut.

Per part de la família

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament la de l’equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’educació del nen o nena i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 3. Instar el nen o nena a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular les que afecten la convivència escolar i el funcionament normal de les classes.
 4. Vetllar perquè el nen o nena compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 5. Vetllar per a que el nen o  nena tingui cura del material que se li ofereix a l’escola, i en cas que s’aculli a la reutilització, reposar el material que s’hagi malmès.
 6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del nen o nena.
 7. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge del nen o nena i atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 8. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del nen o nena.
 9. Informar al nen o nena del contingut d’aquests compromisos.
 10. Revisar, conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau el contingut, al final de cada cicle i sempre que sigui necessari.

Aquest document l’han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i la direcció del centre educatiu  en el moment de la matrícula.