Història de l’escola

El barri de la Marina a començaments del segle XX estava format per dos nuclis urbans ben diferenciats i molts camps de conreu, aquests dos nuclis eren:

  • Can Tunis: barri marítim i residencial de la societat barcelonina. El qual a partir dels anys 30, per l’ampliació del Port de Barcelona que li barrà la sortida al mar, va anar perdent aquestes dues característiques, raó per la qual va patir una progressiva degradació, que el va portar a la seva desaparició a començament del segle XXI.
  • El Port: barri agrícola on a l’actualitat encara es poden trobar cases que per la seva arquitectura ens recorden aquest ofici.

Els esdeveniments de Barcelona, dels que detallarem breument alguns, canvien la fesomia del barri:

  • Exposició Universal de Barcelona: va originar el naixement del barri de «Viviendas Aunós»
  • El Congrés Eucarístic de Barcelona: originà el barri de Can Clos.
  • Establiment de l’empresa automobilística SEAT: barri de la SEAT

Tots aquest barris neixen sense cap nexe d’unió entre ells i les noves construccions que comencen amb l’immigració dels anys 60 i que encara continuen, li donen un aspecte més compacte.

         Una Empresa, un Barri, una Escola

A començaments dels anys 50 s’instal·la al polígon de la Zona Franca l’empresa SEAT i com a conseqüència d’aquest fet, l’any 56 s’inauguren els primers blocs d’habitatges així com la primera fase de l’Escola que l’empresa construeix pels seus treballadors.

Posteriorment el barri i l’Escola es varen anar ampliant, així com els serveis de tot tipus amb que l’empresa els equipà.

Es varen construir dos edificis escolars:

  • El dels nens. L’administració i direcció pedagògica va ser cedida als Pares Marianistes, que el van anomenar “Virgen del Pilar”
  • El de les nenes cedit a les Mares de la Asunción . El seu nom va ser “Virgen de Loreto”

El moment més pròsper d’aquest col·legis va ser a finals dels anys 60 i començaments del 70, però la crisi del petroli d’aquests anys dóna com a resultat el progressiu deteriorament en quan a la conservació dels edificis per part de l’empresa.

L’any 77 les escoles passen a dependre directament de la SEAT, comença la coeducació i es canvia el nom pel de “Escola SEAT”

Després d’uns anys de lluita entre els pares i l’empresa, que volia tancar les escoles, s’arriba a un acord amb el Ministerio de Educación y Ciencia, mitjançant el qual l’any 80 passen a l’Estat amb el nom de Colegio Público SEAT.

A l’any 80, deixa de ser exclusivament per a fills de la SEAT i s’obre al barri. I és al gener del 81 quan, junt amb la resta d’escoles de Catalunya, passen a formar part del patrimoni de la Generalitat.

Any 87, es decideix fer un edifici nou (pressupostat en 200 milions de pessetes). Es demana a l’empresa SEAT la cessió d’un parc de la seva propietat per construir-lo, cosa que s’aconsegueix.

Any 91, s’inaugura l’edifici nou (és l’edifici on hi ha Infantil) i fins l’actualitat.