Normes de l’escola

NORMES QUE CAL RECORDAR

L’objectiu d’aquestes normes és aconseguir que l’escola sigui un lloc on es pugui conviure d’una manera agradable.

Entrades i sortides

  • A fi de no dificultar la dinàmica de les classes, preguem la màxima puntualitat, tant a les 9 del matí com a les 3 de la tarda. Així mateix, es demana vingueu a buscar els nens i nenes a l’hora en punt. En cas d’arribar tard, els alumnes hauran de portar un justificant explicant-ne el motiu. També hauran de signar el llibre de registre de retards a consergeria. Tanmateix si es produeix un retard en la recollida s’haurà de passar pel despatx i signar el registre.
  • Si en alguna ocasió ha de venir a buscar el nen/a una persona que no és l’habitual, la família haurà d’escriure una nota a l’agenda.
  • L’alumne/a no pot sortir de l’escola durant l’horari lectiu. En cas que hagi de marxar abans de l’hora normal, s’haurà de notificar al tutor/a, essent el conserge l’encarregat d’anar a buscar-lo a classe. En tot cas sempre haurà de venir a recollir el/la nen/a un adult autoritzat.
  • Les famílies de 4t a 6è hauran de signar una autorització per si volen que els seus fills/es marxin sols a casa.

Infantil i Primària: La porta d’entrada (la del Parc) s’obrirà a les 9h i a les 15h. La sortida serà a les 12’30h i a les 16’30h. Per les entrades cal acompanyar als nens/es de P-3 i P-4 a l’aula i els de P-5 al peu de l’escala.

A l’hora de sortir a la tarda els nens/es d’infantil es recolliran a peu d’aula. Pel que fa als acompanyants de l’alumnat de 1r, 2n i 3r han d’esperar als nens i a les nenes a la zona assenyalada per a aquesta funció. I els acompanyants de l’alumnat de 4t, 5è i 6è, si és el cas, ho poden fer des del parc.

L’accés a l’escola fora de l’horari d’entrada es farà per la porta que dona a Zona Franca-Foneria (porta d’accés de l’hort)

Faltes d’assistència

En cas de preveure una falta d’assistència cal avisar prèviament. Si es produís aquesta de forma imprevista és necessari que els pares/mares la justifiquin. En cas de reiterades faltes d’assistència sense justificar, l’escola té l’obligació de notificar-les a Serveis Socials i al Departament d’Educació.

Medicaments

Llevat d’excepcions, a l’escola no s’administraran medicaments. Només en cas imprescindible se n’administraran sempre que s’acompanyi de la recepta, sol·licitud i autorització signada pels pares/mares.

Notificacions als mestres

Han de ser per escrit i aniran signades i amb data. Cal notificar al centre qualsevol canvi d’adreça, telèfon, etc., per tal de tenir actualitzada la fitxa personal de l’alumne/a.

Material

Els alumnes hauran de portar a l’escola el material necessari per dur a terme les tasques de classe. Per les classes d’Educació Física cal portar l’equipament adient.

Incidències en horari escolar

En cas d’accident o indisposició lleu, el Centre es posa en contacte amb la família:

  • Si els pares o mares hi són, han de venir a recollir al seu fill/a.
  • Si no hi són, l’Escola prendrà les mesures adients.

Llaminadures

Us recordem que a l’escola no es poden menjar xiclets ni d’altres llaminadures.

Opció ètica/religió

Si voleu canviar l’opció d’ètica a religió o viceversa només ho podeu fer a final de cicle.