Normes de l’escola

NORMES QUE CAL RECORDAR

L’objectiu d’aquestes normes és aconseguir que l’escola sigui un lloc on es pugui conviure d’una manera agradable.

Entrades i sortides

  • Entrada a les 9h del matí: Petits i Mitjans entrada per la porta de la rampa del Parc. Grans entrada per la porta de l’hort. A les 9:10h es tanquen totes les portes de l’escola. Per les entrades cal acompanyar als nens/es de P-3 i P-4 a l’aula i els de P-5 al peu de l’escala. Els mitjans faran fila al pati de primària. I els grans faran fila al pati de l’hort.
  • Sortida a les 12:30h tot l’alumnat per la porta de la rampa del parc. La porta s’obrirà a les 12:25h per a l’alumnat d’infantil.
  • Entrada a les 15h. Tot l’alumnat per la porta de la rampa del parc.
  • Sortida a les 16:30h: Petits i mitjans porta rampa del parc que s’obrirà a les 16:25h per entrar a recollir alumnat P3/P4 a peu d’aula, P5 a les rodes del pati d’infantil i mitjans esperar-los a la zona del pati habituada per a aquesta funció. Grans sortiran per porta de l’hort.

Faltes d’assistència

En cas de preveure una falta d’assistència cal avisar prèviament. Si es produís aquesta de forma imprevista és necessari que els pares/mares la justifiquin. En cas de reiterades faltes d’assistència sense justificar, l’escola té l’obligació de notificar-les a Serveis Socials i al Departament d’Educació.

Medicaments

Llevat d’excepcions, a l’escola no s’administraran medicaments. Només en cas imprescindible se n’administraran sempre que s’acompanyi de la recepta, sol·licitud i autorització signada pels pares/mares.

Notificacions als mestres

Han de ser per escrit i aniran signades i amb data. Cal notificar al centre qualsevol canvi d’adreça, telèfon, etc., per tal de tenir actualitzada la fitxa personal de l’alumne/a.

Material

Els alumnes hauran de portar a l’escola el material necessari per dur a terme les tasques de classe. Per les classes d’Educació Física cal portar l’equipament adient.

Incidències en horari escolar

En cas d’accident o indisposició lleu, el Centre es posa en contacte amb la família:

  • Si els pares o mares hi són, han de venir a recollir al seu fill/a.
  • Si no hi són, l’Escola prendrà les mesures adients.

Llaminadures

Us recordem que a l’escola no es poden menjar xiclets ni d’altres llaminadures.

Opció ètica/religió

Si voleu canviar l’opció d’ètica a religió o viceversa només ho podeu fer a final de comunitat.