Projecte Educatiu

1.QUÍ SOM?

L’escola va ser creada per l’empresa Seat exclusivament pels fills i filles dels treballadors. L’any 1981 passa a pertànyer a la xarxa d’escoles publiques de la Generalitat de Catalunya.

La visió de l’escola és la d’un espai acollidor que faciliti que els nens i nenes esdevinguin persones competents, lliures i reflexives, amb esperit crític i respectuoses amb l’entorn i amb els altres.

2. QUÈ PRETENEM?

Volem aconseguir que l’alumnat estigui preparat per a un futur desconegut i canviant constantment. Per tant, han de ser competents, oberts i capaços d’adaptar-se a les noves situacions.

2.1 Objectius de l’escola:

  1. Aconseguir el desenvolupament harmònic i integral de l’alumnat.
  2. Educar en els valors humans de respecte, de solidaritat, cooperació, llibertat, autonomia i no discriminació.
  3. Educar per ser respectuosos amb la diversitat cultural, coneixent i respectant els orígens, creences i costums d’aquelles famílies que provenen d’altres realitats culturals.
  4. Desenvolupar les capacitats i competències que els permetin enfrontar-se als reptes de la seva vida futura.
  5. Respectar i ajudar al desenvolupament de la individualitat de l’alumnat en els seus aspectes físics, intel·lectuals i afectius seguint el seu procés de maduració.
  6. Treballar per a la normalització lingüística a l’escola, tot respectant la llengua materna de cadascú. Aprenent també, una llengua estrangera.
  7. Fomentar el treball per projectes, les sortides, els tallers, l’esport, la recerca científica, l’ús de la biblioteca…
  8. Fomentar el diàleg per la resolució de conflictes, afavorint els valors de respecte i responsabilitat.
  9. Aprendre a ser respectuosos amb el medi ambient. Potenciar l’actitud de respecte envers l’entorn, afavorint aquelles accions mediambientals enfocades a millorar-lo i a no degradar-lo.
  10. Estar oberts a les noves tecnologies, integrant-les en les diferents àrees del currículum.

3. COM HO FEM?

3.1 Organització pedagògica:

3.1.1 Metodologia.

Projectes: De manera vertical a tota l’escola. Com a mínim, un projecte del tema transversal de l’escola i un segon que cada nivell escull segons els interessos de l’alumnat.

Tallers: Internivells, per potenciar grups heterogenis diferents com a treball d’una àrea o per ampliar coneixements.

Racons de treballs: Per nivells, manipulatius, per introduir conceptes nous o ampliar-los. Introduïnt la metodologia dels grups interactius.

Treball a l’hort de l’escola: Cada nivell es fa càrrec de plantar i cuidar una hortalissa durant el curs escolar.

Ciència 3/12: Projecte vertical a tota l’escola per fomentar el pensament científic.

Padrins de lectura: Setmanalment, l’alumnat dels cursos superiors acompanya amb la lectura a l’alumnat dels cursos inferiors.

Tractament de les TIC: Treball vertical de les noves tecnologies a tots els nivells escolars.

Robòtica: Treball vertical del món de la robòtica començant a Infantil i Cicle Inicial amb els Beebots, a Cicle Mitjà amb el Probot i a Cicle Superior fent Scratch i Ollos.

Grups cooperatius: Per assolir resultats i objectius comuns, relacions solidàries entre l’alumnat, incrementar el rendiment personal i la cohesió de grup.

Assemblees: A cada grup classe, setmanalment i quan faci falta, s’organitzen converses per tal de treballar temes de tutoria, d’organització de classe, de resolució de conflictes, de prevenció de la violència,…

Reunions de delegats: Mensualment, els delegats de cada nivell de primària es troben amb alguna persona de l’equip directiu per decidir, consensuar i aportar idees sorgides a les tutories.

La biblioteca escolar: Forma part de la Xarxa de Biblioteques Punt Edu. Educació Infantil assisteix setmanalment, en mig grup, a fer l’hora del conte. A primària en fa un ús més de consulta i préstec de llibres. Per tal que la biblioteca escolar passi a formar part de la vida de l’escola caldrà comptar amb un perfil professional per al treball específic de lectura i biblioteca escolar.

Sortides complementàries: Per nivell i colònies en finalitzar cada cicle educatiu.

Festes: Es celebra la Festa Major de Barcelona, Castanyada-Hallowen, Nadal, Festa de la Pau, Carnaval, Sant Jordi, Fi de Curs, i altres.

3.1.2 Atenció a la diversitat.

S’entén com un contínuu de decisions i actuacions del professorat que pretenen oferir una resposta educativa ajustada a les necessitats educatives de l’alumnat. Donat que les necessitats educatives poden ser molt diverses també ho hauran de ser les actuacions que s’hi vulguin adaptar.

Es disposa de dues mestres d’Educació Especial que coordinen el treball per atendre l’alumnat amb discapacitat, trastorns d’aprenentatge i amb altes capacitats. També col·laboren amb els tutors/es en la identificació de les necessitats educatives de l’alumnat, en el seguiment de les actuacions acordades i en l’evolució d’aquest.

A les Comissions d’Atenció a la diversitat CAD (setmanals) es coordina la feina amb la persona de l’EAP de la zona i amb l’Equip Directiu.

3.1.3 Pla d’acció tutorial.

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar que aconsegueixin un millor creixement personal i integració social. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de l’alumnat. L’acció tutorial ha d’integrar les funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i organitzacions (mestres, equips de nivell, comissions, …).

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat en l’acció tutorial s’ha de considerar el desenvolupament personal, orientació escolar i convivència i cooperació. Tot això es treballa a través de les assemblees de classe.

3.2 Organització i gestió:

3.2.1 Òrgans de govern i de coordinació.

Consell Escolar és l’òrgan de govern de l’escola on estan representades les famílies, l’Ajuntament, el professorat i el PAS.

Les seves funcions vénen determinades per normativa.

Les decisions s’han de prendre, sempre que sigui possible, per consens i seguint els principis de transparència. Els representants surten elegits per votació.

Claustre és l’òrgan on estan representats tots els professors i professores. Les seves funcions vénen determinades per normativa. A les reunions de claustre es prenen totes les decisions de tipus pedagògic que afecten el funcionament de l’escola.

Equip de gestió està constituït per les tres persones de l’Equip Directiu (directora, cap d’estudis i secretària) i quatre membres més que són els coordinadors de cicle. La seva funció és la de vetllar per l’organització interna de l’escola.

Coordinadors de cicle són els encarregats de la presa de decisions en l’Equip de Gestió i d’informar a la resta del professorat de cicle dels acords presos a les reunions amb l’Equip Directiu, a la vegada de garantir el bon funcionament del cicle.

Tutors/es és el professorat que fa la planificació, el seguiment i l’avaluació del grup classe. Han de mantenir una coordinació amb els mestres especialistes i amb les famílies per afavorir un bon desenvolupament dels nens i de les nenes.

Especialistes és el professorat encarregat de la seva pròpia àrea, a la vegada que es coordinen amb els tutors/es contribuint en el desenvolupament integral de l’alumnat.

Comissions i càrrecs de responsabilitat són grups de treball format pel professorat per organitzar i realitzar tasques que recolzen l’activitat educativa. El tipus de comissions variarà en funció de les necessitats del centre i es revisaran anualment. Els càrrecs de responsabilitat tenen la funció de coordinar àmbits i feines a nivell d’escola (riscos laborals,…)

3.2.2 Participació de la comunitat educativa.

A l’escola, les famílies poden participar a través de l’AMPA i també en diferents moments al llarg del curs escolar: reunions d’inici de curs, entrevistes, festes, familiars delegats, xerrades, tasques voluntàries,…

L’AMPA de l’escola és la que gestiona les activitats extraescolars, el servei d’acollida, la reutilització de llibres i el casal d’estiu, entre altres coses.

3.2.3 Convivència.

Dins del Pla de Convivència (PdC) es recullen totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

3.3 Projecte lingüístic:

A l’escola, la llengua base d’aprenentatge, d’ús habitual o vehicular és el català. S’ha de tenir en compte que en alguns casos els alumnes han estat acollits al medi escolar procedents de les diverses varietats lingüístiques com ara el  xinès, l’àrab, l’urdú, el bangla,… però majoritàriament són de llengua materna castellana. Per tant, s’afavoreix, al màxim possible, l’expressió oral en català en tota l’escola.

L’estudi de la llengua castellana s’introdueix a Cicle Inicial de Primària de forma oral i progressivament es va introduint l’expressió escrita a partir del Cicle Mitjà fins arribar a Cicle Superior.

L’estudi de l’anglès s’introduirà des de P-3 en sessions curtes d’anglès oral i a primària es començarà a impartir una àrea a cicle mitjà i superior en aquesta llengua.

4. COM HO AVALUEM?

A l’escola, si es mira l’avaluació des del punt de vista de l’alumnat, s’entén com una eina per a aprendre. Si bé és necessari partir de l’avaluació inicial per saber en quin moment es troba un infant, es considera encara més important oferir-li una avaluació formativa al llarg de la seva escolarització per a que conegui allò que ha d’aprendre. D’aquesta manera, la importància recau en el procés d’ensenyament-aprenentatge de cada infant i així, s’evita deixar tot el pes de l’avaluació només en un moment únic com pot ser l’avaluació final, que moltes vegades només es tradueix en una prova fora de context que dista molt de recollir tota l’evolució que ha fet un infant al llarg de tot un curs escolar.

Per dur a terme aquesta avaluació formativa a l’escola és necessari fer-ho des de diferents visions i modalitats. Cal una observació directa de tot el professorat (tutors/es, reforç, especialistes) que acompanyen a l’alumne en el seu pas per l’escola i recollir dades d’aquest infant amb instruments variats utilitzats en diferents moments del seu procés d’ensenyament-aprenentatge: registres d’autoavaluació, registres de coavaluació, avaluació grupal (per ex. actes d’assemblees de classe), avaluació individual i, fins i tot, l’avaluació externa.

Tot el procés d’avaluació de l’alumnat es transmet a les famílies a través dels informes, que són uns documents que a més d’informar dels resultats acadèmics (resultats objectius), aporten dades i donen recomanacions escrites (resultats subjectius) per a afavorir al màxim el desenvolupament socioafectiu de cada infant.

El fet que els informes tinguin dues parts diferenciades neix de la necessitat de potenciar la bona evolució de l’infant des de dos vessants essencials: l’acadèmic i el personal. Tots  dos són complementaris ja que si l’infant té resoltes les seves necessitats personals i emocionals és capaç d’assolir bons resultats acadèmics i si té un bon desenvolupament acadèmic també augmenta l’autoestima i la resta d’emocions que permeten arribar a tenir una bona evolució personal.