Transformació de l’escola

A l’escola creiem en la necessitat de replantejar-nos l’ensenyament per tal d’afavorir al màxim que l’alumnat disposi de tot el necessari per a esdevenir persones competents en la societat del futur. Per aquesta mateixa raó, així com la medicina no és la mateixa que fa 50 anys, entenem que l’educació tampoc ho ha de ser.

Així doncs, estem portant a terme canvis a l’escola que es basen en els quatre pilars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO.

Aprendre a conèixer: Desenvolupar les eines cognitives necessàries per a comprendre millor el món i les seves complexitats, i per proporcionar una base apropiada i adequada per a l’aprenentatge futur.

Aprendre a fer: Desenvolupar les habilitats que permetin a les persones participar efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip.

Aprendre a conviure: Desenvolupar les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l’entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure harmònicament.

Aprendre a ser: Desenvolupar capacitats auto-analítiques i socials que permetin que les persones assumeixin les responsabilitats de la llibertat, així com desplegar de manera integral el seu màxim potencial psico-social, afectiu i físic.

La visió de centre

Els 7 principis del aprenantatge