Normes d’organització i funcionament de centre

El document de les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) de l’escola Seat recull l’estructura organitzativa tècnica, funcional, pedagògica i administrativa que permet assolir els objectius del Projecte Educatiu de Centre.

La seva elaboració s’ha fonamentat amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).

Al següent document, podràs trobar detalladament totes les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) de l’escola Seat: